CAROLINA
CAROLINA

TABLE: 60"x36"x30"H CHAIR: 40"H

NADINE DINING SET
NADINE DINING SET

60"x36"x30"H TABLE DIMENSIONS

ASHTON- 7
ASHTON- 7

TABLE: 60"x36"x30"H CHAIR: 38"H